Temető

A Sajószentpéteri Római Katolikus Egyház temetőjének rendje

Sajószentpéter Római Katolikus Plébánia Temetőszabályzata

1.§ Alapelvek

A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti, nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.

A végső nyughely megválasztásában, a temetés lebonyolításában, az abban közreműködők, az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel, kötelesek együttműködni.

A temetés módja lehet egyházi és világi. A katolikus egyházi temetés a Katolikus Egyház hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával, a Szertartáskönyvben foglaltak alkalmazásával történhet.

2.§ A Szabályzat célja

A jelen szabályzat alapvető célja a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint az Egyházi Törvénykönyv és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia e tárgykörben kiadott szabályzatai rendelkezéseinek figyelembevételével a temetkezési tevékenység zavartalanságának, az elhunytak illő és tisztességes eltemetésének, emlékük méltó megőrzésének és ápolásának biztosítása, a temető szent jellegének védelme, a temetőhasználat általános szabályainak, a temetőben végzett szolgáltatások, a kegyeletgyakorlás rendjének, az ezekkel összefüggő jogoknak és kötelezettségeknek a rögzítése.

3.§ A Szabályzat hatálya

A Szabályzat területi hatálya Sajószentpéter 1 és 80 helyrajzi szám alatt felvett és természetben Kossuth L.u.22, illetve a hozzá csatlakozó külterületen található temetőre terjed ki.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra a természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiséggel nem, de önálló jogalanyisággal rendelkező nem természetes személyekre (jogi személyiség nélküli szervezetek), akik a helyi temetőkben temettetik el halottjukat vagy itt a sírokat látogatják, illetve akik itt egyházi vagy világi szertartást, illetve temetkezési szolgáltatást vesznek igénybe vagy ilyet nyújtanak, és akik egyéb munkát végeznek, illetve végeztetnek.

A temetőszabályzat tárgyi hatálya minden olyan tárgyra, tevékenységre vagy szolgáltatásra kiterjed, amelyet a temetőben a temetési tevékenység, vagy egyéb munkavégzés során kell vagy lehet végezni, felhasználni, illetve alkalmazni.

4. § A temető működése

A temető fenntartója a Sajószentpéteri Római Katolikus Plébánia (címe: Római Katolikus Plébánia 3770 Sajószentpéter, Kossuth u.24. adószáma: 19910794-1-05, telefon: 48/345-456; 30/5354113)

A temetési hely (sírhely) megváltásával, meghosszabbításával, síremlék állítási engedély kiadása, a sírhelyek nyilvántartása hivatali, vagy előre egyeztetett időben a fenti címen történik.

A temető üzemeltetője: Tulajdonos üzemeltetési kötelezettségeinek Üzemeltető közbejöttével, a Gyertyaláng Részvét Kft, 3770 Sajószentpéter, Ady E. u.2. (képviseli: Kovács Mihály), tesz eleget. Elérhető munkanapokon 8 és 16 óra között. Telefon: 20/3527246.

Az Üzemeltető feladatai:

temetési hely (sírhely) megmutatása, temetéssel kapcsolatos ügyintézés,

a temető rendjével és az egyes temetési helyekkel kapcsolatos információadás,

temetések összehangolása,

temető nyitásának, zárásának, rendben tartásának megszervezése.

5.§ Temetési helyek (sírhelyek), rendelkezési jog

A temető, táblákra, parcellákra, azok sorokra vannak osztva. A temetési helyeket a temető fenntartójajelöli ki. Minden egyes temetési hely számmal van ellátva. A jogszabályokban előírt nyilvántartásokat a fenntartó vezeti. A tulajdonos a temetési hely használati jogának megszerzése érdekében temetési hely megváltási díjat állapít meg. A megváltási díj arányban áll a temetési hely elhelyezkedésével, a temetés műszaki lehetőségéve (koporsós temetés hagyományosan, illetve sírboltba [kripta], urnás temetés), a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamával, azaz a használati idővel. A megállapított díjakat a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Indokolt esetben a tulajdonos a temetési hely díját elengedheti, illetve mérsékelheti. A gyermek sírok megváltási díja a teljes sírhely megváltási díjának a fele.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki a temetési helyet megváltotta. A fenntartó a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséről (sírhelymegváltás) igazolást ad ki. A síremlék gondozása a jogosult feladata. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez a jogosult, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési hely, illetve sírjel sem családtagok, sem idegenek között csere, adásvétel vagy bármely jogügylet tárgyát nem képezheti. A temetési hely megszüntethető a fenntartó és a jogosult kölcsönös megegyezésével.

Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egy sírhely, kettős-, hármas sírhely és sírbolt (kripta). A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. Sírbolt kizárólag a temető tulajdonosának engedélyével építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.

Sírhelyek méretei (járdával és felépítménnyel együtt értendő maximum méret):

egyszemélyes sírhely: 140×260 cm (szélesség x hossz);

kétszemélyes sírhely: 240×260 cm;

gyermek- és urnasírhely: 80×100 cm.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, a sírbolté 60 év, urnafülke esetében 10 év. Az előreváltott temetési hely megváltását temetéskor 25 évre kell kiegészíteni, a sírboltokét 60 évre, urnafülke esetében 10 évre. A temetési helyre rátemetés akkor lehetséges, ha a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerül. A temetési hely feletti rendelkezési jog a fent megjelölt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a fent meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de koporsós sírhely és urnasírhely esetében legalább 10 év, sírbolt esetében legalább 30 év, urnafülke esetében legalább 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. A rendelkezési jog megszűnését megelőzően legalább 90 nappal a fenntartó a sírhelyen elhelyezett, a megszűnés dátumának feltüntetésével ellátott értesítéssel tájékoztatja a rendelkezési jog jogosultját.

Egyházi személyek, illetőleg más jeles személyek sírhelye nem szüntethető meg.

A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

Temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) létesíthető. A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának az elhelyezés előtt be kell mutatni. A sírjel feletti rendelkezési jog a temetési hellyel rendelkező személyt illeti meg.

Meglévő síremlékeknél, a sorok közében, az egymás közötti távolság a mérvadó, amelyeket alább határoz meg a szabályzat.

A sírgödröt a sírhely mértani közepébe kell ásni. A síremlék sorok egymás közötti távolsága legalább 80 cm, illetve a sírhelyek egymás melletti távolsága legalább 60 cm (ebbe már beleértendő a 20 cm széles járda is). A síremlék magassága legfeljebb 160 cm lehet. Körülötte 20 cm széles járdát kell készíteni, amely a talajszinttől maximum 10 cm-re állhat ki. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

Biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítása érdekében a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívja. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.

Ha a sírhely felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

Ha a temető, illetve temetőrész, parcella megtelik, a fenntartó azt a jogszabályi előírások szerint lezárhatja, illetve megszüntetheti.

A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet (Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, címe: 3700 Kazincbarcika Egressy u.34.) engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása. A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatban rögzített számú 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Rátemetés esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni. Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

6.§ Temetői munkák

A temetőben csak engedéllyel lehet síremléket felállítani, felújítani, az elhunytak névtábláját átcserélni, kijavítani, sírkeretezést elkezdeni, és bármilyen más munkát megkezdeni. Az engedélyezés során be kell jelenteni a munkálatokat végző személy, szervezet nevét, címét, a munkavégzés idejét, várható időtartamát. Az engedély beszerezhető az Üzemeltetőnél hivatalos időben, a munkák megkezdése előtt legalább 3 munkanappal. A munkálatokkal kapcsolatban a jelen szabályzat mellékletében megjelölt díjat kell fizetni.

A munkálatok kapcsán vagy azokkal összefüggésben keletkezett (bontási és egyéb) anyagot, hulladékot, régi síremléket a munka elvégzésétől számított 8 napon belül el kell szállítani. Az ilyen anyag, hulladék a temető területén és közvetlen környezetében, illetőleg a temetői hulladéktárolókban történő elhelyezése tilos. Ezen előírás megszegésével okozott költségért és kárért a sírhely tulajdonosa és a munkát végző személy, szervezet egyetemlegesen felelős. A bontott anyagok, illetőleg hulladék helytelen tárolása esetén az Üzemeltető a tulajdonost felszólíthatja a szabályok betartására, szükség esetén feljelentést tehet az önkormányzat jegyzőjénél.

Az engedély nélkül megkezdett, illetőleg a fentiek megszegésével végzett munkálatok folytatását az Üzemeltető leállíthatja.

7.§ A temető nyitvatartási, működési rendje

A temető minden nap 6 órától 21 óráig, téli időszámításnál 7 órától 18 óráig látogatható.

A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat.

Akik római katolikus szertartás szerint szeretnék halottjukat eltemetni, ezen szándékukat a plébánián jelezzék. Síremlék elkészültével sírszentelés ugyanitt kérhető.

A temetőben a Római Katolikus Egyház szertartása mellett, saját szertartásuk szerint temethetik el halottaikat a bevett egyházak, végezhető továbbá polgári szertartás is (társadalmi temetés). Ezen temetések időpontjáról, illetve feltételeiről az Üzemeltetővel kell egyeztetni.

A temetőben köztemetés a fenntartó és az Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint végezhető.

A fenntartó a temetői munkálatokhoz kapcsolódóan, a tevékenységüket üzletszerűen végző személyek és szervezetek felé az 2. számú mellékletben meghatározott fenntartási díjat számolja fel.

A fenntartó az üzleti tevékenységet végző személyek és szervezetek között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz.

A temető tulajdonosa a temetőn belüli, az elhunytnak – erre a célra rendszeresített szállító járművön történő – szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására kötelezővé teszi az Üzemeltető által elfogadott szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét.

Temetői szolgáltatás csak munkanapokon végezhető. A munkát végzők a kegyeleti helyhez illő öltözetben dolgozhatnak. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang- vagy egyéb hatással a szertartást zavarni tilos.

A temető területén mindenki köteles a hely méltóságának megfelelően viselkedni.

Tilos a temetőben kerékpározni, segédmotoros kerékpárral közlekedni. Gépkocsival csak a járni nem-, vagy nehezen tudó személyeket a temető területére szállítani, de ott a gépkocsival huzamosan parkolni tilos.

A temetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényeket, táblákat rongálni tilos. Virágokat a sírokról elvinni vagy a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos!

A temetőben lévő kutakat a hozzátartozók rendeltetésszerűen díjtalanul használhatják.

A sírok díszítéséről és gondozásáról a hozzátartozók kötelesek gondoskodni. Az elszáradt virágokat és a szemetet csak a szeméttárolóban szabad elhelyezni. A szeméttárolók rendszeres ürítéséről az Üzemeltető gondoskodik. Az egyházi személyek sírjainak, illetve más jeles személyek temetési helyeinek gondozásáról a fenntartó gondoskodik.

A sírok mellett padokat elhelyezni tilos!

A sírokra fát ültetni tilos. Fák ültetéséről a fenntartó gondoskodik.

A temetőben csak környezetbarát termékeket szabad felhasználni. Csak olyan koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott esetben és módon szabad.

A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében a fenntartót őrzési, illetve kártérítési felelősség nem terheli.

8.§ Záró rendelkezések

A jelen szabályzatot a Sajószentpéteri Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete a mai napon megtárgyalta és elfogadta.

A jelen szabályzat az Egri Főegyházmegye jóváhagyásával, a 2017. február 26-i kihirdetéssel és a római katolikus templomban való kifüggesztéssel 2017. március 1-én lép hatályba.

A temető működésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntésében jelen szabályzat, annak mellékletei, valamint a 2.§ 1. pontjában megjelölt egyházi és állami jogszabályok, rendelkezések és előírások az irányadók.

Sajószentpéter, 2017. február 14.

Sírkertbe történő temetés előtt a sírhelyet 25 évre meg kell váltani, vagy a megváltást 25 évre meghosszabbítani. Sírbolt és kripta megváltási ideje 60 év. Az urnafalban az urnahelyé 10 év.

A régi temetőben 2, 3, 4, 5, 6. táblákAz új temetőben
7, 8. táblák
urnafal urnah. (10 év!)1500 Ft/év (15000 Ft/10 év)nincs
önálló urnasírhely1600 Ft/év (40000 Ft/25 év)1200 Ft/év (30000 Ft/25 év)
egyes sírhely2400 Ft/év (60000 Ft/25 év)2000 Ft/év (50000 Ft/25 év)
kettes sírhely4000 Ft/év (100000 Ft/25 év)3000 Ft/év (75000 Ft/25 év)
hármas sírhely5200 Ft/év (130000 Ft/25 év)4000 Ft/év (100000 Ft/25 év)
egyes sírbolt (60 év!)
2-es, 3-as
egyes kripta (60 év!)
2-es, 3-as
6500 Ft/év (390000 Ft/60 év)
2x, 3x az egyes díja
7500 Ft/év (450000 Ft/60 év)
2x, 3x az egyes díja
6000 Ft/év (360000 Ft/60 év)
2x, 3x az egyes díja
7000Ft/év (420000Ft/60 év)
2x, 3x az egyes díja

A sírhelymegváltást megelőző öt évben egyházfenntartói járulékot fizető egyháztagok, a sírhelymegváltás összegéből 2 év egyházfentatói járulék kedvezményben részesülnek.

2.sz. melléklete A temető fenntartási hozzájárulás díjai

2017. március 1-től

A temetőben szolgálatot, munkát végző (szónok, lelkipásztor, kőfaragó, síremléképítő, -javító, stb.vállalkozó), az Üzemeltetőnek nyugta ellenében „Temető fenntartási hozzájárulás”-ként a következő díjat fizeti be:

Szónok, lelkipásztor temetésenként 4 000-Ft (négyezer)

Komplett síremlékkészítéskor 8 000-Ft (nyolcezer Ft.)

Urnasírhely készítéskor 5 000-Ft (ötezer Ft.)

Kisebb munkáknál (járda, -pótlás, tisztítás stb.) esetenként 3 000-Ft/nap-azaz háromezer Ft/nap.

A vállalkozó és az Üzemeltető köteles ellenőrizni, hogy a megrendelőnek van-e szerződéses rendelkezési joga a sírhely felett és az meg van-e váltva 25 évre!

Síremlék építése a plébános engedélyével, az Üzemeltető tudtával a szabályzatban foglaltak betartása mellett végezhető. Az előírt feltételek betartása érdekében az Üzemeltető 10.000-Ft összegű biztosítékot kell letétbe helyezni a munkát vállalónak, amely összeg a munka maradéktalan elvégzése után visszafizetésre kerül. Amennyiben a síremlék építője az előírtakat nem tartja be, úgy a letétbe helyezett biztosíték terhére az elmaradt és helyreállítási munkák elvégezhetők, vagy elvégeztethetők. A szabályt megsértő kivitelező temetői munkavállalását megtiltjuk, vele szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Sajószentpéter, 2023. április 01. Plébánia képviseletében: Takács Alajos plébános